Polityka przetwarzania danych osobowych

Polityka przetwarzania danych osobowych przez Spółkę Energia Polska Sp. z o.o.

Niniejszy dokument opisuje, jakie dane osobowe może gromadzić Spółka Energia Polska Sp. z o.o. (dalej jako: Spółka/Administrator), a także przedstawia sposób ich wykorzystania
i ochrony wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

1. Administrator Danych.

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest: Energia Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al. Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław, KRS: 0000488523.

2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w następujących celach:

a) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług sprzedaży oferowanych przez administratora lub podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy. W tym celu będą pozyskiwane dodatkowo dane dotyczące zużycia energii lub gazu od OSD lub OSP- podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO (zawarcie i realizacja umowy);
b) przesyłania zamówionej informacji handlowej lub stosowania marketingu bezpośredniego oferowanych usług związanych ze sprzedażą energii elektrycznej lub gazu – na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Klienta – art. 6 ust. 1 lit. a;
c) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności – podstawa prawna uzasadniony cel administratora art. 6 ust. 1 lit f RODO;
d) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, prawa energetycznego, przepisów o rachunkowości – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit c (wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa);
e) realizacji obecnych/lub przyszłych procesów rekrutacji – na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielonej przez kandydata, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO.

3. Odbiorcy Danych

Otrzymane dane osobowe przekazywane są przez administratora danych tylko i wyłącznie:

a) dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, które we własnym imieniu przetwarzają dane, w tym m.in. operatorom systemu dystrybucyjnego oraz podmiotom które świadczą usługi na rzecz administratora, w tym m.in księgowe, podatkowe, pomoc prawną, pocztowe, kurierskie, dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
b) organom bądź osobom trzecim, które zgłaszają żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawna oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

4. Okres przetwarzania pozyskanych danych:

Dane osobowe będą przetwarzane w celu opisanych :

a) w pkt. 2 lit a, c, d przez okres realizacji umowy oraz spełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych nałożonych przepisami prawa oraz okres umożliwiających dochodzenie roszczeń w związku z realizacją umowy;
b) w pkt 2 lit b, e, aż do cofnięcia wyrażonej zgody.

5. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje m.in.:

a) prawo do dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych;
b) prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne dotyczące ochrony danych osobowych;
c) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. Przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Warunki podania danych.

Podanie danych, w zakresie opisanym w :

1) pkt. 2 lit. a, c, i d jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy o pracę oraz znajduje podstawę prawną w przepisach kodeksu pracy;
2) pkt. 2 lit. b jest dobrowolne, jednak konieczne w przypadku chęci otrzymywania bieżących informacji handlowych lub stosowania marketingu bezpośredniego oferowanych usług związanych ze sprzedażą energii elektrycznej lub gazu;
3) pkt. 2 lit. e jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

Aktualna wersja polityki od maja 2018 r., dostępna również na stronie: http://www.energiapolska.com.pl, w zakładce polityka przetwarzania danych osobowych.