Uważaj na podejrzane SMS-y, w których oszuści próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.

Pamiętaj! Nie otwieraj nieznanych linków i nie wpłacaj pieniędzy na numer konta przekazywany w podejrzanych wiadomościach. Energia Polska nie przesyła linków do płatności w formie SMS. Informacje o swoich płatnościach możesz znaleźć na swoim koncie e-BOK.

Główny Urząd Statystyczny ostrzega przed oszustami internetowymi podszywającymi się pod GUS. Oszuści rozsyłają wiadomości elektroniczne o tytule „Obowiązek sprawozdawczy P-01” zawierające niebezpieczny załącznik, którego otworzenie powoduje zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem typu „malware”.

Pytania na start

Jakich informacji szukasz?

Najczęściej zadawane pytania

Czym różni się sprzedawca od dystrybutora?

Dystrybutor posiada własną sieć dystrybucyjną, czyli kable, transformatory i liczniki mierzące zużycie energii. Do jego głownych zadań należą: rozbudowa i rozwój sieci dystrybucyjnych, jak również ich remonty, konserwacja i eksploatacja. Dystrybutor działa lokalnie w zależności od regionu Polski i nie ma możliwości jego zmiany.

Sprzedawca natomiast jest pośrednikiem, który korzysta z infrastruktury dystrybutora i jest odpowiedzialny za dostawę energii bezpośrednio do końcowego odbiorcy, a do jego zadań należy rozliczanie pobranej przez Ciebie energii. Sprzedaż energii nie podlega ograniczeniom terytorialnym, zatem możesz wybrać dowolną firmę oferującą tę usługę, od której chcesz zakupić energię.

Każdy z podmiotów, sprzedawca i dystrybutor, fakturuje tę usługę, którą realizuje, zatem zobowiazany jesteś do opłaty zarówno faktury za sprzedaż, jak i dystrybucję energii elektrycznej.

Czy zmiana sprzedawcy jest darmowa?

Tak, proces zmiany sprzedawcy nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Czy po zmianie sprzedawcy na waszą spółkę coś się zmieni w moich rachunkach?

Tak, zmiana sprzedawcy na naszą spółkę oznacza, że wystawcą faktury będzie Energia Polska Sp. z o.o., a zatem zmieni się spółka rozliczająca pobraną przez Ciebie energię, a zarazem Twój indywidualny numer rachunku do wpłat (sprawdź w sekcji Płatności szczegóły).

Po rozpoczęciu umowy, od nas otrzymywał będziesz faktury wyłącznie za pobraną energię, natomiast lokalny Operator Systemu Dystrybucyjnego będzie fakturował usługi dystrybucyjne.

Czy zawierając umowę z Waszą firmą muszę samodzielnie wypowiadać umowę u mojego dotychczasowego sprzedawcy?

Wypowiedzenie umowy u poprzedniego sprzedawcy ma na celu zabezpieczenie Twojej sytuacji i zadbanie, by kontrakt został rozwiązany w zgodzie z zapisami obowiązującej Cię z tym sprzedawcą umowy i OWU, co gwarantuje Ci np. brak dodatkowych kosztów za jej przedterminowe rozwiązanie.

Możesz wypowiedzieć tę umowę samodzielnie, jednak udzielając nam pełnomocnictwa do umowy zawieranej z naszą spółką, zajmiemy się wszelkimi formalnościami w Twoim imieniu, również tymi związanymi z prawidłowym wypowiedzeniem u dotychczasowego sprzedawcy.

Jeśli zawrę z Wami umowę to czy zajmiecie się załatwieniem formalności w moim imieniu?

Jak najbardziej, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego nam przy zawieraniu umowy, my w Twoim imieniu przeprowadzimy cały proces zmiany sprzedawcy – wypowiemy Twoją dotychczasową umowę i dokonamy zgłoszenia zmiany sprzedawcy. Dzięki pełnomocnictwu będziemy mogli też w twoim imieniu zgłaszać reklamacje do Operatora czy dokonywac zmian danych, jeśli zgłosisz nam taką potrzebę.

Gdzie znajdę nr Klienta?

Numer Klienta znajduje się na każdej fakturze pod danymi odbiorcy.

Co to jest e-faktura?

E-faktura to faktura w formie elektronicznej i jest takim samym dowodem sprzedaży, jak faktura papierowa. Jest to forma bezpłatna, a dodatkowo to rozwiązanie zgodne z naszą misją – wspólnie dbamy o środowisko, rezygnujemy z papieru i oszczędzamy energię, która jest potrzebna do jego produkcji.

Jakie dokumenty są wymagane do zawarcia umowy na nowe przyłącze? Jesli buduję dom i chcę podłączyć do niego energię to czy mogę podpisać z wami umowę na budowę nowego przyłącza energetycznego?

Abyśmy mogli zawrzeć i realizować dla Twojej lokalizacji z nowym przyłączem umowę sprzedaży energii, wymagane są:

  • dokument potwierdzający Twój tytuł prawny do korzystania z obiektu, którego dotyczy wniosek (np. akt notarialny),
  • schemat połączenia Twojej instalacji/sieci z siecią OSD (dla wniosków dot. taryf A, B, C2x). – Karta Danych Technicznych,
  • warunki przyłączeniowe / oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej / potwierdzenie możliwości świadczenia usług dystrybucji i określenie parametrów technicznych, pozyskane od Twojego Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
  • umowa o przyłączenie:
    *jeśli jest to plac budowy wymagane jest pozwolenie na budowę,
    *jeśli jest to nowy budynek – dokument odbioru i zezwolenie na użytkowanie obiektu.

Pamiętaj, że umowa przyłączeniowa musi być opłacona.

 

Jakie dokumenty są wymagane do zgłoszenia zmiany danych w umowie, zmiany taryfy w punkcie poboru lub cesji umowy?

Informacje o zmianie danych, a w szczególności o cesji, należy przesłać do nas jak najszybciej, ze względu na terminy obowiązujące nas przy zgłaszaniu zmian danych w OSD.

Podpisując umowę cesji, czy przekazując dokument zmiany danych, należy mieć na uwadze, że zmiana może trwać nawet do dwóch miesięcy – w zależności od OSD i realizacji wniosku (przy złożeniu wniosku o UD na nowe dane, OSD ma 21 dni na przygotowanie UD, a po jej zawarciu dokonujemy zgłoszenia, które również wykonujemy na +21 dni).

Dokumenty wymagane do zgłoszenia:
– cesji:
Protokół zdawczo odbiorczy,
Dokument potwierdzający własność lokalu nowego właściciela/odbiorcy.
Podpisane pełnomocnictwa dołączone do umowy cesji z Energią Polską (cedenta i cesjonariusza).

-zmiany danych:
Podpisane pełnomocnictwo.
W przypadku zmiany adresu PPE, nr budynku, nazwy ulicy – pismo z urzędu gminy/miasta o zmianie nazwy ulicy/nadaniu numerów itd.

– zmiany taryfy:
W obrębie tej samej grupy taryfowej wystarczy tylko informacja pisemna do Energii Polskiej.
W obrębie innej taryfy niż obecna, należy przed zgłoszeniem tego faktu do Energii Polskiej, zawnioskować do Operatora Systemu Dystrybucyjnego o wydanie nowych warunków dla danego punktu poboru ze wskazaniem oczekiwanej taryfy.

Gdzie znajdę informacje, jaką mam grupę taryfową, kod PPE, numer licznika?

Wymienione informacje znajdziesz w Twojej umowie sprzedaży energii elektrycznej, na fakturach sprzedażowych i dystrybucyjnych, a także w Twoim koncie na e-BOKu w zakładce Umowy, gdy po wybraniu numeru umowy przejdziesz do zakładki Aktywne elementy umowy.

Ile trwa zmiana sprzedawcy?

Minimalny czas zgłoszenia zmiany sprzedawcy to 21 dni wprzód – takie wyprzedzenie musimy jako sprzedawca zachować, by zgłosić Twoją umowę do Operatora i jest to termin nieprzekraczalny.
Należy jednak uwzględnić dodatkowo czas na podpisanie umowy, zweryfikowanie jej i dostarczenie do naszej spółki.
Ważnym aspektem jest też obowiązujący Cię okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy u obecnego sprzedawcy, tak aby ta zmiana sprzedawcy nie wiązała się dla Ciebie z żadnymi dodatkowymi kosztami.

W jaki sposób mogę dokonać zmian w umowie lub ustawieniach konta?

Potrzebę zmian danych, taryfy, zgód możesz zgłosić do nas pisemnie, mailowo na adres bok@energiapolska.com.pl lub poprzez zakładkę Zgłoszenia na twoim koncie na e-BOKu.

Czy na czas zmiany sprzedawcy nie będę mieć odciętego prądu?

Nie. Zmiana sprzedawcy jest bezpieczna i odbywa się bez przerw w dostawie prądu, ponieważ nie wymaga zmiany instalacji oraz licznika.

W jakim terminie rozpatrzycie moją reklamację?

Wszystkie pytania i zgłoszenia trafiają bezpośrednio do naszego Biura Obsługi Klienta, które niezwłocznie zajmie się Twoją sprawą. Czasem temat wymaga dłuższej weryfikacji i kontaktu np. z Twoim Operatorem, dlatego mamy 14 dni na jego rozpatrzenie. W tym czasie udzielimy Ci odpowiedzi.

Jaki jest czas rozpatrywania reklamacji?

Na rozpatrzenie reklamacji mamy 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia reklamacji (wpływ pisma/maila, telefon).

JAK MOŻEMY CI DZISIAJ POMÓC?