Uważaj na podejrzane SMS-y, w których oszuści próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.

Pamiętaj! Nie otwieraj nieznanych linków i nie wpłacaj pieniędzy na numer konta przekazywany w podejrzanych wiadomościach. Energia Polska nie przesyła linków do płatności w formie SMS. Informacje o swoich płatnościach możesz znaleźć na swoim koncie e-BOK.

Główny Urząd Statystyczny ostrzega przed oszustami internetowymi podszywającymi się pod GUS. Oszuści rozsyłają wiadomości elektroniczne o tytule „Obowiązek sprawozdawczy P-01” zawierające niebezpieczny załącznik, którego otworzenie powoduje zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem typu „malware”.

Oświadczenia odbiorcy uprawnionego – najczęstsze błędy

Jak wypełnić oświadczenie odbiorcy uprawnionego?


4 listopada 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, która zakłada obowiązek złożenia odpowiedniego oświadczenia. Ustawa była w trakcie roku 2023 aktualizowana przez ustawodawcę na podstawie odrębnych rozporządzeń i ustaw, w związku z czym obecnie termin zamrożenia cen został wydłużony do 30 czerwca 2024 r.

Więcej na temat ustawy możesz przeczytać na naszej stronie: https://energiapolska.com.pl/biznes/zamrozenie-cen-dla-przedsiebiorstw/

Poniżej przedstawiamy najczęściej błędy najczęściej popełniane przy wypełnianiu oświadczeń.

Najczęściej popełniane błędy:

1. Punkt nr 2 oświadczenia (strona nr 1)

  • Nie należy zostawiać pól dotyczących dokumentu tożsamości bez wypełnienia.
  • Rodzaj dokumentu – należy wpisać “1” lub “2”. Nie wolno wstawiać innych znaków (np. X).

 

2. Punkt nr 4 oświadczenia (strona nr 3)

  • Kolumna 1 – należy podać pełny numer PPE, włączając w to znaki takie jak „_”. W tym polu nie wpisuje się adresu PPE.
  • Kolumna 2 – cyfra powinna być zgodna z pkt 5 oświadczenia (strona nr 4).
  • Kolumna 3 – data podpisania umowy ze sprzedawcą energii elektrycznej. NIE MOŻE to być data zawarcia aneksu/umowy dystrybucyjnej/cesji (w przypadku cesji należy wskazać datę zawarcia umowy przez cedenta).
  • Kolumna 4 – należy wskazać wartość wraz z odpowiednią jednostką zużycia energii elektrycznej np. MWh, kWh.
  • Kolumna 5 i 6 – Obie kolumny powinny być uzupełnione dla każdego PPE, dane podane w % o sumie łącznej 100%. Nie należy również zostawiać pustej kolumny w momencie, gdy w jednej z nich wpisano “100%” (druga kolumna powinna przyjąć w tym przypadku wartość „0%”).

 

3. Punkt nr 5 oświadczenia (strona nr 4)

  • Należy zaznaczyć „x” przy rodzaju prowadzonej działalności.

  • Wymagane są podpisy osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu składającego oświadczenie, w przypadku braku upoważnienia należy załączyć pełnomocnictwo.
  • W przypadku wysyłki mailowej oświadczenia musi ono zostać podpisane z pomocą profilu zaufanego bądź kwalifikowanego elektronicznego.