Uważaj na podejrzane SMS-y, w których oszuści próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.

Pamiętaj! Nie otwieraj nieznanych linków i nie wpłacaj pieniędzy na numer konta przekazywany w podejrzanych wiadomościach. Energia Polska nie przesyła linków do płatności w formie SMS. Informacje o swoich płatnościach możesz znaleźć na swoim koncie e-BOK.

Główny Urząd Statystyczny ostrzega przed oszustami internetowymi podszywającymi się pod GUS. Oszuści rozsyłają wiadomości elektroniczne o tytule „Obowiązek sprawozdawczy P-01” zawierające niebezpieczny załącznik, którego otworzenie powoduje zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem typu „malware”.

NOTS oraz zryczałtowane koszty odzyskiwania należności

Poniższa informacja jest przeznaczona wyłącznie dla przedsiębiorców.


 

Drogi Kliencie,

zależy nam, aby obsługa w naszej firmie była dla Ciebie jak najbardziej przejrzysta, a nasza współpraca opierała się na wzajemnym szacunku i biznesowym zrozumieniu.

Zauważyliśmy, że w pewnym momencie naszej współpracy rozliczenia za energię przestały być dla wielu z klientów zadaniem, które realizują w ramach wyznaczonych terminów, przez co odnotowujemy opóźnienia w płatnościach za faktury, a to ma wpływ na działania naszej spółki na rynku i wymaga podejmowania kroków windykacyjnych celem odzyskiwania tych należności. Ostatecznie też może przekładać się na jakość świadczonych przez spółkę usług.

Biorąc to pod uwagę spółka postanowiła skorzystać z ustawowego uprawnienia, jakim jest naliczanie rekompensat dotyczących kosztów odzyskiwania należności określonych w art. 10. ust. 1 Ustawy z 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zgodnie z którym:

„Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek (…) przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;

2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;

3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.”

Powyżej wskazane uprawnienie potwierdza ponadto Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/7/UE z 16 lutego 2011 r., w której państwa członkowskie zapewniają o uprawnieniach wierzyciela do uzyskania od dłużnika co najmniej stałej kwoty 40 euro.

Chcemy, aby nasze działania były dla Ciebie przejrzyste, dlatego informujemy, że zryczałtowane koszty odzyskiwania należności (ZKON) będą wystawiane w naszej spółce regularnie, zatem w przypadku pojawienia się opóźnień w płatnościach otrzymasz od nas dokument o tytule NOTS.

Zachęcamy Cię do korzystania z naszego elektronicznego biura obsługi klienta (EBOK), na którym znajdują się wszystkie wystawione faktury, dzięki czemu masz do nich dostęp w każdej chwili.

 

Poniżej odpowiadamy też na najczęstsze pytania:

 1. Czy ZKON to odsetki?
  Nie, są to zryczałtowane koszty odzyskiwania należności wynikające z opóźnień w płatnościach, co służy przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 2. Czy ZKON może być naliczone do każdej przeterminowanej faktury?
  Zgodnie z najnowszym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Wyrok z dnia 4 maja 2023 r., zapadły w sprawie C-78/22, zryczałtowane koszty odzyskiwania należności należne są od każdego opóźnienia.

 3. Dlaczego ZKON są naliczane w euro? Od czego to zależy?
  Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy z 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych: „Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek (…) przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:
  1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
  2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
  3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.”

  Zatem wskazane w ustawie stawki są kwotami stałymi (40, 70 lub 100 euro), zależnymi wyłącznie od wysokości faktury. W przypadku ZKON nie ma znaczenia długość okresu przeterminowania. Równowartość kwoty rekompensaty, o której mowa w ust. 1 ustawy, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

  Oznacza to, że jeśli termin płatności Twojej faktury przypadał w lipcu to przeliczenie odbędzie się po średnim kursie euro na ostatni dzień roboczy czerwca

 4. Czy mogę otrzymać za te same faktury ZKON i odsetki ustawowe?
  Tak, jest taka możliwość, gdyż odsetki ustawowe naliczane są od dnia następującego po określonym pierwotnie terminie zapłaty do dnia faktycznego uregulowania należności.Natomiast ZKON są należnościami za opóźnienie w transakcjach handlowych, jakie wierzyciel jest uprawniony naliczyć w stałej kwocie od dnia nabycia uprawnienia do odsetek ustawowych, niezależnie od tego, ile dni upłynęło od terminu płatności do dnia faktycznego uregulowania faktury.
 5. Za jaki okres mogę spodziewać się naliczenia ZKON/odsetek?
  Zgodnie z art. 118 Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny termin przedawnienia roszczenia wynosi 3 lata, przy czym jego koniec przypada na koniec roku kalendarzowego, co oznacza, że wierzyciel może dokonać ww. rozliczeń w terminie trzech lat wstecz od upłynięcia terminu płatności.
 6. Dlaczego zostały naliczone ZKON, jeśli otrzymałem fakturę dopiero po kilku dniach od jej wystawienia/ otrzymałem duplikat faktury.
  ZKON są należnościami za opóźnienia w transakcjach handlowych, jakie wierzyciel jest uprawniony naliczyć w stałej kwocie, a prawo do naliczenia ZKON powstaje z chwilą powstania uprawnienia wierzyciela do naliczenia odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych wynikających z art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1. Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Zgodnie z art. 481 § 1 Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny wierzyciel może żądać odsetek od dłużnika chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.Faktury elektroniczne w naszej spółce wysyłane są automatycznie w dniu ich wystawienia. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą, nie mamy wpływu na termin ich doręczenia przez operatora pocztowego, więc zachęcamy Cię do zmiany formy wysyłki faktur na faktury elektroniczne i do korzystania z naszego elektronicznego biura obsługi klienta (EBOK), na którym znajdują się wszystkie wystawione faktury. Możesz także otrzymywać od nas smsy i maile o wystawieniu dokumentu oraz monity przypominające o terminie płatności za faktury. Warto pamiętać, że wystawienie duplikatu faktury nie zmienia jej terminu płatności.
 7. Czy rekompensata ZKON wynika z zapisów Umowy?
  Naliczenie ZKON określają zapisy Ustawy z 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Ponadto ze względu na przynależność Polski do Unii Europejskiej, obowiązuje w tym przypadku również Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2011/7/UE z 16 lutego 2011 r., w której państwa członkowskie zapewniają o uprawnieniach wierzyciela do uzyskania od dłużnika co najmniej stałej kwoty 40 euro.Zarówno zapisy wiążącej nas umowy, jak i Ogólnych Warunków Umowy są zgodne z obowiązującym w naszym kraju prawem, natomiast przepisy prawa zawsze mają pierwszeństwo nad umowami zawartymi pomiędzy przedsiębiorcami w danym kraju, a umowy te nie mogą stać z nimi w sprzeczności.
 8. Skoro są to zryczałtowane koszty odzyskiwania należności to jakie koszty ponieśliście w moim przypadku?
  Przepisy prawa nie określają wymogu wykazywania ani też sposobu wyliczenia faktycznie poniesionych przez wierzyciela kosztów. Wskazane w ustawie oraz dyrektywie unijnej wartości (40,70,100 euro) są kwotami stałymi, zależnymi wyłącznie od wysokości faktury.Aby jednak nie pozostawiać Cię bez odpowiedzi wskazujemy, że koszty, jakie ponosimy w związku z nieterminowością w płatnościach wynikają z konieczności podejmowania działań windykacyjnych celem odzyskiwania tych należności, których nie uregulowałeś w terminie, a są to m.in. czas pracy naszych pracowników, wykonywanie przez nich telefony i rozmowy w sprawie spłaty, wysyłane smsy, a także pisma o zapłatę należności.

 

Mamy nadzieję, że powyższe wyjaśnienia rozwiały wszelkie Twoje pytania w temacie ZKON, a jeśli chciałbyś omówić coś więcej, zapraszamy do kontaktu pod adresem bok@energiapolska.com.pl. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania.

 

Liczymy, że nasza współpraca nadal będzie owocna, a #dobraenergia, którą Ci dostarczamy każdego dnia będzie taka również w naszych relacjach.