Uważaj na podejrzane SMS-y, w których oszuści próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.

Pamiętaj! Nie otwieraj nieznanych linków i nie wpłacaj pieniędzy na numer konta przekazywany w podejrzanych wiadomościach. Energia Polska nie przesyła linków do płatności w formie SMS. Informacje o swoich płatnościach możesz znaleźć na swoim koncie e-BOK.

Główny Urząd Statystyczny ostrzega przed oszustami internetowymi podszywającymi się pod GUS. Oszuści rozsyłają wiadomości elektroniczne o tytule „Obowiązek sprawozdawczy P-01” zawierające niebezpieczny załącznik, którego otworzenie powoduje zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem typu „malware”.

Obsługa klienta to nasz priorytet w działaniu.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. W razie potrzeby zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Jakich informacji szukasz?

Najczęściej zadawane pytania

Strategia podatkowa

Struktura paliw kopalnych

Jak zamrożenie cen energii wpływa na cenę odkupu energii z mikroinstalacji?

Jeśli masz podpisaną umowę z Energią Polską, według której cena na odkup energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji uzależniona jest od ceny sprzedaży energii elektrycznej (oferta: 60% ceny za pobór), wówczas obniżenie ceny za pobór energii skutkuje również obniżeniem ceny za odkup energii w tym samym okresie.

Wniosek o zwrot nadpłaty

Jeżeli w trakcie rozliczeń za energię powstała nadpłata możesz ją pozostawić na poczet kolejnych płatności lub pobierz poniższy wniosek, następnie go uzupełnij i odeślij do nas.

Wniosek o zwrot nadpłaty

Oświadczenie w sprawie zwiększenia limitu „zamrożenia” cen energii

Szanowni Klienci, termin składania oświadczeń w sprawie zwiększenia limitu „zamrożenia” cen energii obowiązuje do 31 marca 2024 roku. Wszyscy Klienci, którzy w odpowiednim terminie w 2023 roku złożyli komplet dokumentów poświadczających uprawnienia do powiększonego limitu cen, a ich uprawnienia w tym zakresie nie uległy zmianie, automatycznie będą korzystali ze zmiany limitów wprowadzonych na rok 2024, bez konieczności ponownego składania oświadczeń.

Pełne regulacje prawne opisujemy na tej stronie: LINK

___________________________________
Jeżeli szukasz informacji o limitach cen energii elektrycznej dla przedsiębiorców oraz „sektora jednostek samorządu terytorialnego”, wzoru oświadczenia dla przedsiębiorców lub szczegółów ustawy, prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi, rządowymi komunikatami.

Na czym polega „zamrożenie” cen energii?

Według ustawy od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku wszystkie gospodarstwa domowe oraz gospodarstwa rolne (które nie wykonują działalności gospodarczej) w kraju będą płacić za energię według ceny podanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Dla każdego gospodarstwa domowego został jednak przewidziany limit energii, którą mogą wykorzystać według tej „zamrożonej” ceny.

Obecnie, na pierwsze półrocze 2024 roku, limit ten wynosi 1 500 kWh rocznie. W niektórych przypadkach limit może być zwiększony. Do 1 800 kWh rocznie – obejmie gospodarstwa domowe, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnościami, natomiast dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników – limit wyniesie do 2 000 kWh rocznie.

 

Każde gospodarstwo domowe skorzysta z „zamrożonej” ceny energii, ale żeby uzyskać wyższy limit w 2024 roku, należy złożyć w Energii Polskiej odpowiedni wniosek do 31 marca 2024 roku. W przypadku odrębnych umów na sprzedaż energii elektrycznej oraz jej dystrybucję – wniosek należy złożyć również u dystrybutora.

Jeśli oświadczenie zostało złożone już w roku 2023, a na 01 stycznia 2024 roku uprawnienia nie uległy zmianie, nie ma potrzeby ponownego składania oświadczenia.

 

___________________________________

Jeżeli szukasz informacji o limitach cen energii elektrycznej dla przedsiębiorców oraz „sektora jednostek samorządu terytorialnego”, wzoru oświadczenia dla przedsiębiorców lub szczegółów ustawy, prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi, rządowymi komunikatami.

Ile będzie wynosiła cena energii po jej „zamrożeniu” w 2023 roku?

Ceny te będą zależały od tego, u jakiego sprzedawcy – taryfowanego, czy u sprzedawcy, który nie ma obowiązku stosowania taryfy zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki.

Energia Polska nie stosuje taryfy, więc cena Państwa energii elektrycznej zakupowanej od Energii Polskiej zostanie określona na podstawie obliczeń dokonanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i podana do dnia 31 grudnia 2022 roku.

 

 

___________________________________
Jeżeli szukasz informacji o limitach cen energii elektrycznej dla przedsiębiorców oraz „sektora jednostek samorządu terytorialnego”, wzoru oświadczenia dla przedsiębiorców lub szczegółów ustawy, prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi, rządowymi komunikatami.

Jestem prosumentem – jak będzie wyglądał limit „zamrożenia” cen energii dla mnie?

Zgodnie z ustawą zużycie energii elektrycznej w ramach limitu dla Prosumentów będzie naliczane po uwzględnieniu rozliczenia energii wyprodukowanej na potrzeby własne.

 

___________________________________
Jeżeli szukasz informacji o limitach cen energii elektrycznej dla przedsiębiorców oraz „sektora jednostek samorządu terytorialnego”, wzoru oświadczenia dla przedsiębiorców lub szczegółów ustawy, prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi, rządowymi komunikatami.

Gdzie mam się zgłosić po dodatek elektryczny?

O dodatek elektryczny będzie można ubiegać się, po wejściu w życie ustawy, w gminie, w swoim miejscu zamieszkania. Wniosek w tej sprawie należy złożyć między 1 grudnia 2022 roku a 1 lutego 2023 roku. Dodatek będzie wypłacony do dnia 31 marca 2023 roku. Wydanie decyzji administracyjnej nie jest warunkiem wypłaty dodatku.

 

___________________________________
Jeżeli szukasz informacji o limitach cen energii elektrycznej dla przedsiębiorców oraz „sektora jednostek samorządu terytorialnego”, wzoru oświadczenia dla przedsiębiorców lub szczegółów ustawy, prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi, rządowymi komunikatami.

Jakie dokumenty, kiedy i gdzie należy przedstawić, aby uzyskać wyższy limit w ramach „zamrożenia” cen?

Dokumenty można składać od dnia wejścia w życie ustawy do 31 marca 2024 roku.

Należy złożyć:

 1. odpowiednie oświadczenie do Energii Polskiej (oraz do dystrybutora, jeżeli umowa z Energią Polską jest zawarta jedynie na sprzedaż energii); w oświadczeniu musi być zawarta odpowiednia klauzula o składaniu fałszywych zeznań;
 2. w przypadku limitu przewidzianego dla rolników:
  • w oświadczeniu należy podać numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
  • nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję (najczęściej jest to wójt, burmistrz lub prezydent miasta),
  • do oświadczenia należy dołączyć kopię decyzji.
 3. W przypadku limitu dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny:
  • w oświadczeniu należy podać numer Karty Dużej Rodziny,
  • do oświadczenia należy dołączyć kopię Karty.

 

Oświadczenie można składać:

 • w postaci papierowej, wysyłając na adres: al. Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław → w tej sytuacji rekomendujemy wysyłkę oświadczenia listem poleconym, dzięki czemu otrzymasz dowód nadania oświadczenia, który ułatwi weryfikację datę złożenia oświadczenia;
 • lub elektronicznie z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź podpisu zaufanego.

 

 

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Mam umowę z gwarancją stałej ceny energii, czy mnie też obejmuje „zamrożenie” cen energii?

Nie. Zgodnie z projektem ustawy, do końca czasu obowiązywania umowy z ceną stałą Klienci z gwarancją stałej ceny energii nie korzystają z zamrożenia cen energii. Pod uwagę będą brane stawki ustalone zawarte w umowie.

 

___________________________________
Jeżeli szukasz informacji o limitach cen energii elektrycznej dla przedsiębiorców, wzoru oświadczenia dla przedsiębiorców lub szczegółów ustawy, prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi, rządowymi komunikatami.

Gdzie mogę sprawdzić swoje zużycie prądu? Czy ja się kwalifikuję do „zamrożenia” ceny?

Zużycie energii można sprawdzić na fakturach papierowych lub na swoim koncie w systemie e-BOK. Zużycie prądu sprawdzi znajdziesz na swoich fakturach rozliczeniowych, w tabeli w kolumnie: „ilość” przy pozycji „energia elektryczna całodobowa”. Na podstawie okresu ujętego na fakturze można wyliczyć  roczne rzeczywiste zużycie. Dzięki temu można sprawdzić, czy mieści się w odpowiednim limicie „zamrożonej” energii.

Prosimy pamiętać, że zamrożenie odnosi się do kliku grup klientów:

 • do 1 500 kilowatogodzin rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,
 • do 1 800 kilowatogodzin rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami, z orzeczoną niezdolnością do pracy lub grupą inwalidzką,
 • do 2 000 kilowatogodzin dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Nadwyżka względem limitu będzie rozliczana bez „zamrożenia” ceny.

 

___________________________________
Jeżeli szukasz informacji o limitach cen energii elektrycznej dla przedsiębiorców oraz „sektora jednostek samorządu terytorialnego”, wzoru oświadczenia dla przedsiębiorców lub szczegółów ustawy, prosimy o zapoznanie się z oficjalnymi, rządowymi komunikatami.

Cennik standardowy dla klientów biznesowych od 01.09.2022 r.

Nasz cennik standardowy dla klientów biznesowych obowiązujący od 01.09.2022 r. znajdziesz pod poniższym linkiem:

Cennik standardowy dla klientów biznesowych od 01.09.2022 r.

Cennik standardowy dla klientów biznesowych od 01.08.2022 r.

Nasz cennik standardowy dla klientów biznesowych obowiązujący od 01.08.2022 r. znajdziesz pod poniższym linkiem:

Cennik standardowy dla klientów biznesowych od 01.08.2022-r.

Cennik standardowy dla klientów biznesowych od 01.07.2022 r.

Nasz cennik standardowy dla klientów biznesowych obowiązujący od 01.07.2022 r. znajdziesz pod poniższym linkiem:

Cennik standardowy dla klientów biznesowych od 01.07.2022

Cennik standardowy dla klientów biznesowych od 01.06.2022 r.

Nasz cennik standardowy dla klientów biznesowych obowiązujący od 01.06.2022 r. znajdziesz pod poniższym linkiem:

Cennik standardowy dla klientów biznesowych od 01.06.2022

Dlaczego nie otrzymałem e-faktury?

Sprawdź na swojej poczcie skrzynkę SPAM. Jeżeli nie znalazłeś tam wiadomości z e-fakturą, zadzwoń na naszą infolinię w celu weryfikacji poprawności podanego adresu mailowego: +48 71 715 28 94

Zbiór praw konsumenta

Zbiory praw konsumenta energii elektrycznej oraz paliwa gazowego ustanowione przez Urząd Regulacji Energetyki znajdziesz pod poniższymi linkami:

Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej

Zbiór praw konsumenta paliwa gazowego

Cennik standardowy energii elektrycznej dla klientów indywidualnych

Cennik sprzedaży energii elektrycznej dla klientów indywidualnych znajdziesz pod poniższym linkiem:

Cennik standardowy energii elektrycznej dla klientów indywidualnych od 01.08.2022

 

Cennik sprzedaży rezerwowej

Cennik prowadzonej przez nas sprzedaży rezerwowej znajdziesz pod poniższym linkiem:

Cennik sprzedaży rezerwowej ważny od 01.12.2021 r.

Cennik standardowy dla klientów biznesowych od 01.01.2022 r.

Nasz cennik standardowy dla klientów biznesowych obowiązujący od 01.01.2022 r. znajdziesz pod poniższym linkiem:

Cennik standardowy dla klientów biznesowych od 01.01.2022

Cennik standardowy dla klientów biznesowych od 01.12.2021 r.

Nasz cennik standardowy dla klientów biznesowych obowiązujący od 01.12.2021 r. znajdziesz pod poniższym linkiem:

Cennik standardowy dla klientów biznesowych od 01.12.2021

Oferta sprzedaży rezerwowej

Pod poniższym linkiem znajdziesz naszą ofertę sprzedaży rezerwowej:

OFERTA-SPRZEDAZY-REZERWOWEJ-ENERGIA-POLSKA-SP.-Z-O.O.

Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku

Jakie funkcjonalności można znaleźć w eBOK?

Najważniejsze funkcje dostępne dla klientów to: dostęp do stanu konta, faktur archiwalnych i bieżących, monitorowanie zużycia energii elektrycznej oraz płatności, a także możliwość podglądu bieżących danych. Dzięki eBOK zapewniamy łatwy kontakt z biurem obsługi, a także możliwość zmiany ustawień konta.

Dlaczego nie mogę się zalogować na eboka?

Sprawdź poprawność hasła i loginu, numer telefonu wpisz w formacie +48XXXXXXXXX (nr telefonu podany w Umowie).  Do zalogowania potrzebny będzie numer Klienta, znajduje się on w numerze faktury po symbolu /K…/.

Kto i jak często będzie odczytywał licznik po zmianie sprzedawcy?

Ilość odczytów licznika się nie zmieni. Ten sam inkasent będzie pojawiać się w takich samych odstępach czasu.

Czy muszę zmienić licznik, przechodząc do was?

Nie ma takiej potrzeby. Zmiana sprzedawcy nie wymaga zmiany liczników. Prąd będzie przesyłany przy użyciu tych samych kabli, liczniki będą odczytywane w taki sam sposób, jak było to tej pory. Otrzymasz osobną fakturę za energię. Fakturę za usługi dystrybucyjne od dystrybutora.

Co w przypadku awarii instalacji, kto ją naprawi? Jak zgłosić awarię prądu?

Warto pamiętać, że za awarię prądu nigdy nie odpowiada sprzedawca prądu, a jego dystrybutor.

Gdzie zgłosić awarię prądu? Kliknij tutaj!

Jak mogę podać odczyt licznika?

Za pomocą e-bok, w zakładce – „zgłoszenia”,

przez Infolinię: +48 71 715 28 94,

na adres mailowy: bok@energiapolska.com.pl.

Na czym polega oferta 60/100 ?

Oferta ta polega na stałej proporcji ceny zakupu energii elektrycznej na potrzeby własne do ceny odkupu nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej. Czyli zawsze kupimy od Ciebie energię (100% Twojej nadwyżki energii) w cenie pokrywającej 60% ceny, którą płacisz, gdy pobierasz energię z sieci. Pozwala to zatem utrzymać korzystne warunki biznesowe, pomimo zmian cen energii.

Jak otrzymam informacje o ilości sprzedanej energii elektrycznej?

Po zakończeniu danego miesiąca każdy wytwórca w mikroinstalacji otrzyma na wskazany adres mailowy informację z ilością energii elektrycznej sprzedanej Energii Polskiej (czyli wyprodukowanej nadwyżki energii).

Czym jest nadwyżka energii?

Nadwyżka jest to ilość energii, która nie została wykorzystana w danej godzinie, przez co została wprowadzona do sieci.

Czy Energia Polska montuje liczniki dwukierunkowe ?

Zleceniem montażu licznika oraz wykonaniem tego procesu zajmuje się lokalne OSD.

Zakończyła się instalacja mojej mikroinstalacji, jakie są dalsze kroki?

Co najmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem mikroinstalacji zgłoś się do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) w celu dopełnienia wszelkich formalności. W kolejnym kroku skontaktuj się z nami w celu zawarcia umowy na odkup.

Czy mogę sprzedawać nadwyżki energii elektrycznej z instalacji OZE?

Tak, prosimy o przesłanie wiadomości na adres oze@energiapolska.com.pl lub kontakt przez Chat na naszej stronie i wskazanie: źródła wytwórczego, mocy instalacji, terminu uruchomienia/planowanego terminu zawarcia umowy – w celu przygotowania indywidualnej oferty.

Czym jest mikroinstalacja?

To instalacja wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii (OZE), której łączna moc zainstalowana nie przekracza 50 kW.

Czy mogę otrzymywać jedną e-fakturę na dwa adresy e-mail?

Nie, ale możesz pobierać e-faktury także ze swojego konta e-bok.

W jakim formacie wysyłane są e-faktury?

E-faktury wysyłamy w formie maila z podsumowaniem istotnych informacji z faktury w formacie PDF.

Z jakiego adresu otrzymam e-fakturę?

Z adresu: system@energiapolska.com.pl

W jakim terminie otrzymam e-fakturę?

E-fakturę otrzymasz na maila tego samego dnia, którego zostanie wystawiona, około godziny 22:00.

Czy po zamówieniu e-faktury będę nadal otrzymywać faktury papierowe?

Nie. Jeżeli zgodzisz się na otrzymywanie e-Faktury, nie będziemy wysyłać Ci faktur w formie papierowej.

Jakie są korzyści z e-faktur?

Dzięki e-fakturowaniu zyskujesz:

wygodę: nie musisz drukować i przechowywać dokumentów przychodzących. E-faktury są zawsze dostępne na Twoim koncie e-bok.

bezpieczeństwo: e-faktura dociera na Twoje konto w dniu jej wystawienia, nie ma obawy, że zostanie zagubiona.

oszczędność: nie musisz czekać, aż rachunek za energię elektryczną dotrze do Ciebie pocztą. E-faktura trafia bezpośrednio na Twój adres e-mail i pojawia się w Twoim e-bok. Dzięki temu możesz łatwiej kontrolować swoje wydatki.

Dodatkowo wybierasz rozwiązanie przyjazne dla środowiska: e-fakturowanie oszczędza środowisko. Rezygnujesz z papieru
i oszczędzasz energię, która jest potrzebna do jego produkcji.

 

 

Czy jest jakaś różnica między e-fakturą, a fakturą papierową?

Nie ma różnicy między tymi fakturami. E-faktura jest takim samym dowodem sprzedaży, jak faktura papierowa.

W jaki sposób mogę opłacić e-fakturę?

E-fakturę możesz opłacić w dogodny dla Ciebie sposób, ponieważ zawiera ona takie same informacje jak ta w formie papierowej. Polecamy e-płatność. Jest to najwygodniejszy sposób opłacania faktur.

Czy e-mail z informacją o wystawieniu e-faktury zawiera fakturę?

Do wiadomości nie załączamy faktury jako dodatkowego dokumentu, ale zawiera ona podsumowanie z najważniejszymi informacjami potrzebnymi do dokonania płatności.

Skąd będę wiedzieć, że e-faktura została wystawiona?

Otrzymasz e-fakturę tego samego dnia, w którym ją wystawimy. W wiadomości znajdziesz również kwotę oraz informacje niezbędne do dokonania przelewu.

Od kiedy będę dostawać e-fakturę zamiast faktury papierowej?

Po aktywacji usługi, Twoją najbliższą fakturę prześlemy już w formie elektronicznej. Znajdziesz ją także w e-bok w zakładce Faktury.

Ile kosztuje uruchomienie e-faktury?

Uruchomienie usługi oraz korzystanie z niej jest bezpłatne.

Kto może skorzystać z usługi e-faktury?

Każdy Klient, który ma zawartą umowę z naszą spółką, po wskazaniu adresu mailowego do wysyłki faktury.

Co to jest e-faktura?

E-faktura to faktura w formie elektronicznej. Zawiera ona takie same dane i jest takim samym dowodem sprzedaży, jak faktura papierowa. E-faktura jest bezpłatna i jest dokumentem, który prawnie obowiązuje.

Jak złożyć wniosek o zwrot nadpłaty?

Jeżeli w trakcie rozliczeń za energię powstała nadpłata możesz ją pozostawić na poczet kolejnych płatności lub pobierz poniższy wniosek, następnie go uzupełnij i odeślij do nas.

Wniosek o zwrot nadpłaty znajdziesz tutaj: Wniosek o zwrot nadpłaty ↓

 

Czy powinienem opłacać dokumenty rozliczeniowe wystawione przed wprowadzeniem Tarczy Antyinflacyjnej?

Tak. Klienci powinni opłacać należności zgodnie z otrzymanymi dokumentami rozliczeniowymi. Obniżka VAT i zwolnienie z akcyzy zostaną uwzględnione na fakturach rozliczeniowych obejmujących okresy, w których ma być obniżony VAT i zniesiona akcyza.

O ile obniżona zostanie akcyza w trakcie obowiązywania Tarczy Antyinflacyjnej?

Od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. podatek akcyzowy obniżony zostanie z 5 do 0 zł/MWh dla energii zużywanej przez klientów zakwalifikowanych do grupy taryfowej G.

O ile obniżony zostanie VAT w trakcie obowiązywania Tarczy Antyinflacyjnej?

Podatek VAT na prąd zostanie obniżony z 23 na 5% na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2022 r.

Co zawiera Tarcza Antyinflacyjna?

Tarcza Antyinflacyjna wraz z ustawą o dodatku osłonowym zawiera 4 elementy, za których wprowadzenie odpowiedzialni są Sprzedawcy (3 elementy) oraz gminy (1 element). Sprzedawcy zajmą się obszarami polegającymi na: – obniżeniu VAT na prąd z 23% na 5%. Zmiana ta dotyczy wszystkich klientów – zastosowaniu zwolnienia z podatku akcyzowego na prąd z 5 do 0 zł/MWh dla energii zużywanej przez gospodarstwo domowe (wszystkie grupy taryfowe G) – wdrożeniu rozwiązań alternatywnych wobec odłączenia prądu w razie zadłużenia, a także wprowadzeniu programu wsparcia dla klientów wrażliwych i osób objętych długoterminową opieką domową (ze względu na niewydolność oddechową). Gminy realizować będą: – czynności z zakresu przyznania dodatku osłonowego.

Jak dezaktywować powiadomienia SMS/e-mail?

Możesz zrezygnować z otrzymywania konkretnych lub wszystkich komunikatów, logując się na swoje konto eBOK. Po zalogowaniu z panelu po lewej stronie wybierz „Lista umów”, następnie „Umowa” i przejdź do podstrony „Wyrażone zgody”. Ustawienia zgód zmieniasz poprzez przełączenie przycisku „Tak/Nie”. Zmiana preferencji powiadomień możliwa jest również poprzez kontakt mailowy na adres: bok@energiapolska.com.pl. Jeśli w przyszłości zechcesz przywrócić powiadomienia, wystarczy, że ponownie aktywujesz zgody.

Jaki jest numer konta do przelewu? Na FV są wskazane dwa, lub nie ma numeru na białej liście podatników.

Informujemy, że wpłaty należy dokonać na numer konta, który jest na fakturze wytłuszczonym drukiem, ponieważ to jest indywidualny numer Twojego konta w naszym systemie. Tego numeru na białej liście nie ma, ponieważ jest to subkonto do konta wskazanego poniżej w treści wyjaśniającej. Zatem na białej liście widnieje jedynie konto główne.

Co zrobić, gdy umowa już się skończyła, a ja nadal dostaje od was faktury?

Zweryfikuj, za jaki okres została wystawiona FV i do kiedy trwała umowa. Jeżeli fakturowany okres to okres trwania naszej umowy – prawdopodobnie wcześniej nie otrzymałeś rozliczenia za ten czas, lub jest to faktura korygująca dotychczasowe rozliczenie. Jeśli nadal występują niezgodności, zgłoś to na bok@energiapolska.com.pl

Zawarłem cesję umowy na mój dotychczasowy licznik – lokal został przejęty przez kogoś innego, a nadal otrzymuję faktury na swoje dane. Co zrobić?

Faktury na nowego nabywcę będą wystawiane od daty wejścia w życie cesji, czyli terminu, na jaki Państwa Operator Systemu Dystrybucyjnego przyjmie zmianę odbiorcy na punkcie poboru. Natomiast dokumenty wystawiane do dnia przyjęcia zgłoszenia cesji będą jeszcze na poprzedniego nabywcę. Wynika to z konieczności realizacji całego procesu zmiany odbiorcy, który jest czasochłonny i niezależny od nas. O przyjętych datach cesji biuro obsługi Klienta informuje po ich zatwierdzeniu zarówno Państwa jak i drugą stronę umowy cesji.

Dlaczego otrzymałem korekty do faktury?

Faktury korygujące są wystawiane zazwyczaj w związku z weryfikacją danych pomiarowych otrzymanych od Operatora Sieci Dystrybucyjnej, dotyczących ilości pobranej przez Państwa energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, za odczyt układów pomiarowo-rozliczeniowych odpowiada Operator Sieci Dystrybucyjnej. To na podstawie przekazanych przez niego danych, sprzedawca energii elektrycznej wystawia faktury za sprzedaną energię elektryczną. Zgodnie z Instrukcjami Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, dane przekazywane przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnych mogą być korygowane nawet do 15 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wykonywana jest korekta. Oznacza to, że do tego czasu dane pomiarowe, będące podstawą do dokonania rozliczeń za sprzedaną energię elektryczną mogą zostać zmienione, w związku z czym powstaje konieczność dokonania wstecznych korekt faktur VAT dotyczących zafakturowanych już okresów rozliczeniowych. Po dokonaniu niniejszej korekty, ilość zafakturowanej sprzedanej energii elektrycznej powinna pokrywać się z ilością energii elektrycznej wynikającą z faktur dystrybucyjnych wystawionych przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Chcielibyśmy podkreślić, że czas korekty danych rozliczeniowych jest całkowicie niezależny od sprzedawcy energii.

Mam plan rozliczeniowy prognozowy – co to znaczy? Jak często będą fv?

Plan polega na rozliczeniu co miesiąc za miesiąc wprzód w oparciu o deklarowane zużycie – stąd comiesięczne faktury rozliczeniowe na zbliżoną do siebie kwotę. W momencie, kiedy otrzymujemy odczyt od Państwa Operatora Sieci Dystrybucyjnej, zostaje wystawiona faktura wyrównująca zużycie energii elektrycznej, tak by zafakturowana ilość kWh była zgodna z pomiarem i okresem od OSD. Wtedy mogą Państwo zostać obciążeni wyższą kwotą niż zazwyczaj bądź otrzymać fakturę rozliczeniową z kwotą do zwrotu. Nadpłata oznacza możliwość skompensowania kolejnej faktury rozliczeniowej bądź otrzymania zapłaconej nadwyżki na konto bankowe.

Mam plan rozliczeniowy miesiąc w miesiąc – co to znaczy? Jak często będą fv?

Plan polega na rozliczeniu co miesiąc za miesiąc poprzedni na podstawie deklarowanego zużycia – stąd comiesięczne faktury rozliczeniowe na zbliżoną do siebie kwotę. W momencie, kiedy otrzymujemy odczyt od Państwa Operatora Sieci Dystrybucyjnej, zostaje wystawiona faktura wyrównująca zużycie energii elektrycznej, tak aby zafakturowana ilość kWh była zgodna z pomiarem i okresem od OSD. Wtedy mogą Państwo zostać obciążeni wyższą kwotą niż zazwyczaj, bądź otrzymać fakturę rozliczeniową z kwotą do zwrotu. Nadpłata oznacza możliwość skompensowania kolejnej faktury rozliczeniowej, lub otrzymania zapłaconej nadwyżki na konto bankowe.

Ile mam dni na opłacenie faktury?

Termin wskazany jest na fakturze. Termin płatności to 14 dni od daty wystawienia faktury.

Jak zmienić adres, na który wysyłana jest e-faktura? Jak zmienić sposób wysyłki z pocztowego na mailowy, lub odwrotnie?

Poprzez e-bok w zakładce „zgłoszenia”, poprzez infolinię, lub maila bok@energiapolska.com.pl

Co w przypadku, gdy zgubiłem/zniszczyłem fakturę?

Podgląd faktur jest dostępny całodobowo w elektronicznym biurze obsługi e-bok. Informację o fakturze możesz uzyskać także telefonicznie lub przez e-mail. Jeżeli chciałbyś ponownie otrzymać fakturę, zgłoś to podczas kontaktu z BOK, a prześlemy duplikat faktury.

Co w przypadku, gdy na moim koncie powstała nadpłata?

Powstałą nadpłatę zaliczymy na poczet płatności w najbliższym okresie rozliczeniowym. Jeśli jednak interesuje Cię zwrot nadpłaty na wskazany rachunek bankowy, możemy przekazać środki na podstawie pisemnego wniosku, który należy przesłać na adres korespondencyjny naszej spółki.

Jak sprawdzić aktualne saldo?

Zaloguj się do e-bok – na stronie głównej znajdziesz informacje o Twoim saldzie.

Jaki jest numer rachunku bankowego i co należy wpisać w tytule przelewu?

Numer znajdziesz na każdej fakturze za prąd. Możesz go również sprawdzić na swoim koncie e-bok. W tytule przelewu podaj nr faktury, za którą płacisz.

Gdzie znajdę nr Klienta?

Numer Klienta znajduje się na fakturze rozliczeniowej po symbolu /K…. w numerze faktury: FVE-R/K…/…/2021

Dlaczego faktury są czarno-białe?

W trosce o środowisko drukujemy faktury czarno-białe – są one oryginałami.

Jaki mam okres wypowiedzenia umowy?

Okres wypowiedzenia umowy znajduje się w Ogólnych Warunkach Umowy, w punkcie 6. Okres Trwania Umowy.

Czy podpisując umowę z Energią Polską będę płacił 2 rachunki za prąd?

Podpisując umowę kompleksową z Energią Polską będziesz otrzymywać jedną fakturę uwzględniającą opłaty za dystrybucję i zużytą energię. Umowa kompleksowa dostępna jest wyłącznie dla klientów Indywidualnych.

Otrzymałem od was umowę sprzedaży rezerwowej, a nie podpisywałem z wami żadnych dokumentów. Co to oznacza?

Zadaniem Sprzedawcy rezerwowego jest zapewnienie dostaw energii elektrycznej odbiorcom końcowym, w przypadku gdy wybrany przez odbiorców sprzedawca zaprzestanie realizacji umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej oraz w przypadku, gdy wygasły postanowienia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej (dalej: „Dotychczasowa Umowa”) z dotychczasowym sprzedawcą.

OSD, w celu zapewnienia ciągłości dostaw, zawiera w imieniu i na rzecz Odbiorcy umowę sprzedaży rezerwowej lub umowę kompleksową, zawierającą postanowienia sprzedaży rezerwowej (dalej: „Umowa rezerwowa”) ze Sprzedawcą, na warunkach określonych we wzorze Umowy rezerwowej, według Cennika Sprzedaży Rezerwowej (dalej: „Cennik”), zgodnie z Ofertą. Cennik oraz wzór Umowy rezerwowej dostępny jest TUTAJ. Umowa rezerwowa obowiązuje od dnia zaprzestania realizacji Dotychczasowej Umowy i zawierana jest na czas nieokreślony.

Czym różni się sprzedawca od dystrybutora?

Dystrybutor posiada własną sieć dystrybucyjną, czyli kable, transformatory i liczniki mierzące zużycie energii. Sprzedawca jest pośrednikiem, który korzysta z infrastruktury dystrybutora i jest odpowiedzialny za dostawę energii bezpośrednio do końcowego odbiorcy. Ponieważ sprzedaż energii nie podlega ograniczeniom, jej odbiorca może wybrać firmę, od której chce zakupić energię.

Czy mogę odstąpić od umowy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, możliwość odstąpienia istnieje dla Klienta Indywidualnego, spółek cywilnych i osobowych w terminie 14 dni od daty jej podpisania.

Ile trwa zmiana sprzedawcy?

Minimalny czas zmiany sprzedawcy to 21 dni – jest to termin nieprzekraczalny, gdyż z minimum takim wyprzedzeniem możemy dokonać zgłoszenia Twojej umowy do OSD. Należy brać jednak pod uwagę czas na podpisanie umowy, weryfikowanie jej i dostarczenie w oryginale do naszej spółki. Dodatkowo uwzględniamy okres wypowiedzenia Twojej dotychczasowej umowy tak, aby zmiana sprzedawcy nie wiązała się z żadnymi dodatkowymi dla Ciebie kosztami.

Czy muszę wypowiadać umowę u dotychczasowego sprzedawcy?

Możesz, ale nie musisz. Jeżeli udzielasz nam pełnomocnictwa, to my w Twoim imieniu wypowiadamy umowę i załatwiamy wszystkie formalności.

Czy instalacja fotowoltaiczna uprawnia do rozwiązania umowy bez naliczenia kary umownej?

Montaż instalacji fotowoltaicznej nie uprawnia do bezkosztowego rozwiązania umowy zawartej na czas określony z wcześniejszym terminem.

Buduję dom i chcę podłączyć do niego energię, czy mogę podpisać z wami umowę na budowę nowego przyłącza energetycznego?

Możliwe jest zawarcie umowy dla lokalizacji, w której realizowane będzie nowe przyłącze – niemniej jednak usługę przyłączenia realizuje dedykowany OSD (PGE, Tauron, Energa, Enea, Stoen Operator itd.), więc najpierw należy zawrzeć umowę o przyłączenie oraz uzyskać Kartę Danych Technicznych. Z tymi dokumentami Energia Polska będzie mogła realizować umowę.

Czy po zmianie sprzedawcy na was coś się zmieni w moich rachunkach?

Po zmianie sprzedawcy, wystawcą faktury będzie Energia Polska, zatem zmieni się numer rachunku do wpłat oraz spółka prowadząca rozliczenia.

Skąd mam wiedzieć, jaką mam grupę taryfową?

Informacje o aktualnej grupie taryfowej można znaleźć w umowie z obecnym dostawcą lub na ostatniej fakturze.

Czy zajmiecie się załatwieniem formalności w moim imieniu?

Tak. Na podstawie pełnomocnictwa, przeprowadzimy zmianę sprzedawcy w Twoim imieniu – wypowiemy dotychczasową umowę na dostawy energii i dokonamy zgłoszenia zmiany sprzedawcy. Pełnomocnictwo podpiszesz razem z umową.

Czy zmiana sprzedawcy jest darmowa?

Tak. Zmiana sprzedawcy nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Jakie dokumenty są wymagane do zawarcia umowy na nowe przyłącze?

Wymagane dokumenty:

– dokument potwierdzający tytuł prawny Odbiorcy do korzystania z obiektu, którego dotyczy wniosek (np. akt notarialny),

– schemat połączenia instalacji/sieci Odbiorcy z siecią OSD (dla wniosków dot. Taryfy A, B, C2x). – karta danych technicznych,

– warunki przyłączeniowe, lub oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej, lub potwierdzenie możliwości świadczenia usług dystrybucji i określenie parametrów technicznych,

– umowa o przyłączenie: jeśli jest to plac budowy, wymagane jest pozwolenie na budowę, jeśli nowy budynek – dokument odbioru i zezwolenie na użytkowanie obiektu.

Jakie dokumenty są wymagane do zmiany danych, taryfy, cesji? Jakie są terminy nas zobowiązujące – kiedy Klient powinien dać znać o zmianie, tak aby weszła ona zgodnie z wnioskowaną datą?

Przy zmianie danych/cesji wymagane są następujące dokumenty:

 • Protokół zdawczo odbiorczy,
 • Dokument potwierdzający własność lokalu nowego właściciela/odbiorcy.

  W przypadku zmiany adresu PPE nr budynku, nazwy ulicy – pismo z urzędu gminy/miasta o zmianie nazwy ulicy/nadaniu numerów itd. Informacje o zmianie danych, a w szczególności o cesji, należy przesłać do nas jak najszybciej, ze względu na terminy obowiązujące nas przy zgłaszaniu zmian danych w OSD.

  Podpisując umowę cesji, czy przekazując dokument zmiany danych, należy mieć na uwadze, że zmiana może trwać nawet do dwóch miesięcy – w zależności od OSD i realizacji wniosku (przy złożeniu wniosku o UD na nowe dane, OSD ma 21 dni na przygotowanie UD, a po jej zawarciu dokonujemy zgłoszenia, które również wykonujemy na +21 dni).

Gdzie mogę dokonać zmian w umowie lub ustawieniach konta?

Po zalogowaniu do E-BOKa – zmiany zgód, zgłoszenie zmian danych/taryfy/mocy itd. zgłoszenie poprzez maila/pismo chęci dokonania zmiany.

Jaki jest czas rozpatrywania reklamacji?

Na rozpatrzenie reklamacji mamy 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia reklamacji (wpływ pisma/maila, telefon).

JAK MOŻEMY CI DZISIAJ POMÓC?