Uważaj na podejrzane SMS-y, w których oszuści próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.

Pamiętaj! Nie otwieraj nieznanych linków i nie wpłacaj pieniędzy na numer konta przekazywany w podejrzanych wiadomościach. Energia Polska nie przesyła linków do płatności w formie SMS. Informacje o swoich płatnościach możesz znaleźć na swoim koncie e-BOK.

Główny Urząd Statystyczny ostrzega przed oszustami internetowymi podszywającymi się pod GUS. Oszuści rozsyłają wiadomości elektroniczne o tytule „Obowiązek sprawozdawczy P-01” zawierające niebezpieczny załącznik, którego otworzenie powoduje zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem typu „malware”.

Zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych oraz rolnych

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku weszła w życie 19 października 2022 roku. Ustawa ta została zmieniona Ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 r., a następnie Ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.


 

Według ustawy od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2024 r. wszystkie gospodarstwa domowe oraz gospodarstwa rolne w kraju płacą za energię według ceny odgórnie podanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie zasad ustalonych w ustawie.

Dla każdego gospodarstwa domowego jest jednak przewidziany limit energii, którą może wykorzystać według „zamrożonej” ceny. Limit ten na pierwsze półrocze 2024 roku wynosi dla gospodarstw domowych  1 500 kWh . W niektórych przypadkach ten limit może być zwiększony. Do 1 800 kWh  – obejmie gospodarstwa domowe, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnościami; natomiast dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników – limit wyniesie do 2 000 kWh.

Każde gospodarstwo domowe korzysta z „zamrożonej” ceny energii, ale żeby uzyskać wyższy limit w 2024 roku należy złożyć do 31 marca 2024 r. w Energii Polskiej odpowiednie oświadczenie wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do zwiększenia limitu. W przypadku odrębnych umów na sprzedaż energii elektrycznej oraz dystrybucji energii, odrębne oświadczenie należy złożyć do odpowiedniego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Jeśli oświadczenie zostało złożone już w roku 2023, a na 01 stycznia 2024 roku uprawnienia nie uległy zmianie, nie ma potrzeby ponownego składania oświadczenia.

 

Kto dokładnie korzysta z zamrożonych cen energii?

Skorzystają z niej odbiorcy uprawnieni, który wykorzystują energię elektryczną na potrzeby:

 1. gospodarstw domowych,
 2. pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 3. lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
 4. mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
 5. domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych,
 6. oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
 7. zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
 8. węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
 9. garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza;

 

Ile będzie wynosiła cena energii?

Ceny te oficjalnie ogłasza prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Jakie oświadczenia i dokumenty należy złożyć, aby uzyskać wyższy limit zużycia energii według cen „zamrożonych”? W jakich terminach?

W celu objęcia wyższymi limitami zużycia w 2024 roku, dokumenty można składać do 31 marca 2024 roku.

 

Dla uzyskania w 2024 roku „zamrożonej” ceny w limicie do 1 500 kWh nie trzeba składać żadnej dokumentacji ani oświadczeń.

Klienci, którzy w odpowiednim terminie (do 31 marca 2024 roku) złożą odpowiedni komplet dokumentów potwierdzających ich uprawnienia do powiększonych limitów, automatycznie uzyskają zwiększony limit.

Dla uzyskania wyższego limitu należy złożyć:

 • odpowiednie oświadczenie do sprzedawcy energii oraz dystrybutora energii o spełnianiu warunków uprawniających do skorzystania z wyższego limitu,
 • w przypadku limitu przewidzianego dla rolników:
  • w oświadczeniu należy podać numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
  • nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję (najczęściej jest to wójt, burmistrz lub prezydent miasta),
  • do oświadczenia należy dołączyć kopię decyzji.
 • W przypadku limitu dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny:
  • w oświadczeniu należy podać numer Karty Dużej Rodziny,
  • do oświadczenia należy dołączyć kopię Karty.
 • W przypadku limitu dla gospodarstw domowych, w których zamieszkują osoby z niepełnosprawnościami wystarczy złożyć stosowne oświadczenie, bez żadnych dodatkowych załączników. Z zastrzeżeniem poniższego.

Przedsiębiorstwo energetyczne w celu weryfikacji danych, zawartych w oświadczeniu, może żądać przedstawienia do wglądu od tego odbiorcy odpowiednio ważnej Karty Dużej Rodziny albo orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niezdolności do pracy (wcześniej: o uzyskaniu grupy inwalidzkiej).

 

Jak złożyć te dokumenty?

Oświadczenie można składać od 30 czerwca 2024 roku:

 • w postaci papierowej, wysyłając na adres: al. Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław → w tej sytuacji rekomendujemy wysyłkę oświadczenia listem poleconym, dzięki czemu otrzymasz dowód nadania oświadczenia, który ułatwi weryfikację datę złożenia oświadczenia;
 • lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź podpisu zaufanego na adres: bok@energiapolska.com.pl