Uważaj na podejrzane SMS-y, w których oszuści próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.

Pamiętaj! Nie otwieraj nieznanych linków i nie wpłacaj pieniędzy na numer konta przekazywany w podejrzanych wiadomościach. Energia Polska nie przesyła linków do płatności w formie SMS. Informacje o swoich płatnościach możesz znaleźć na swoim koncie e-BOK.

Główny Urząd Statystyczny ostrzega przed oszustami internetowymi podszywającymi się pod GUS. Oszuści rozsyłają wiadomości elektroniczne o tytule „Obowiązek sprawozdawczy P-01” zawierające niebezpieczny załącznik, którego otworzenie powoduje zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem typu „malware”.

Upust cenowy za energię elektryczną dla odbiorców uprawnionych

Upust cenowy regulowany jest przez Ustawę z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127).

Ponadto, szczegółowe warunki, jakie należy spełnić, sposób obliczania upustu i wymagane terminy zostały określone w Ustawie z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. 2024 poz. 859).

 1. Kto ma prawo do upustu?

  • Upust przysługuje odbiorcom uprawnionym, którzy spełniają warunki określone w Ustawie z 07 października 2022 r.
  • Odbiorca uprawniony otrzyma upust, jeżeli w okresie od 01 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zużył nie więcej niż 90% energii elektrycznejw stosunku do zużycia od 01 października 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.
  • Upust przysługuje odbiorcy uprawnionemu u tego sprzedawcy, u którego sprzedaż energii elektrycznej odbywała się 31 grudnia 2023 r. W związku z tym, że warunek ten został dookreślony dopiero w Ustawie z dnia 23 maja 2024 r., a upust może być naliczony wyłącznie u jednego sprzedawcy, by móc Ci przyznać upust, musimy mieć pewność, że dla danego PPE nie otrzymałeś już upustu u innego sprzedawcy. Aby to potwierdzić pobierz OŚWIADCZENIE O BRAKU OTRZYMANIA UPUSTU, wypełnij, podpisz i prześlij do nas pocztą tradycyjną (podpis odręczny) lub mailowo (kwalifikowany podpis elektroniczny) na adres bok@energiapolska.com.pl.

   

 2. W jaki sposób sprawdzicie, czy spełniam warunek o zmniejszeniu zużycia?

   

 3. Jak wyliczycie wysokość upustu?

  • Upust stanowi 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej brutto, poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od 01 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
  • WAŻNE: Jeżeli w okresie od 01 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. nabywałeś energię do punktu poboru również od innych sprzedawców niż Energia Polska Sp. z o.o. to do 13 lipca 2024 r. (miesiąc od wejścia w życie Ustawy z dnia 23 maja 2024 r.) – oczekujemy na Twoje OŚWIADCZENIE O ŁĄCZNEJ KWOCIE ROZLICZENIA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
  • Oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, dlatego wymagana jest w nim klauzula w brzmieniu: „Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”
  • Jeżeli nie otrzymamy Twojego oświadczenia we wskazanym terminie, zgodnie z Ustawą z dnia 23 maja 2024 r., obliczymy kwotę upustu tylko od wartości sprzedaży dokonanej przez naszą spółkę.

   

 4. Kiedy i jak otrzymam od Was upust?

  • Jeśli spełniasz opisane powyżej warunki i nadal mamy aktywną umowę dla danego PPE to kwota należnego upustu zostanie odliczona od kolejnych faktur za sprzedaż energii elektrycznej.
  • Jeśli 31 grudnia 2023 r. byliśmy Twoim sprzedawcą energii elektrycznej dla punktu poboru energii, ale umowa już się zakończyła to w celu otrzymania od nas kwoty upustu, oczekujemy od Ciebie jako odbiorcy uprawnionego, wskazania nam numeru rachunku bankowego, na który powinniśmy przekazać kwotę upustu – pobierz wzór OŚWIADCZENIA O RACHUNKU BANKOWYM i prześlij do nas pocztą tradycyjną (podpis odręczny) lub mailowo (kwalifikowany podpis elektroniczny) na adres bok@energiapolska.com.pl.

Po otrzymaniu dokumentów będziemy zwrotnie informować o wyniku weryfikacji. Upust, jeśli należny, zostanie naliczony niezwłocznie, najpóźniej do 31 grudnia 2024 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mailbok@energiapolska.com.pl. Nasz zespół z chęcią odpowie na wszelkie pytania i udzieli dodatkowych wyjaśnień.

Poniżej zbiór wszystkich oświadczeń: