Uważaj na podejrzane SMS-y, w których oszuści próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.

Pamiętaj! Nie otwieraj nieznanych linków i nie wpłacaj pieniędzy na numer konta przekazywany w podejrzanych wiadomościach. Energia Polska nie przesyła linków do płatności w formie SMS. Informacje o swoich płatnościach możesz znaleźć na swoim koncie e-BOK.

Główny Urząd Statystyczny ostrzega przed oszustami internetowymi podszywającymi się pod GUS. Oszuści rozsyłają wiadomości elektroniczne o tytule „Obowiązek sprawozdawczy P-01” zawierające niebezpieczny załącznik, którego otworzenie powoduje zainfekowanie komputera złośliwym oprogramowaniem typu „malware”.

Niższe ceny za energię elektryczną dla gospodarstw domowych

W dniu 19.09.2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 09.09.2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2023 r., poz. 1847). Zgodnie z jego zapisami odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku spełnienia odpowiednich warunków, uzyskują obniżenie kwoty należności za zużycie energii elektrycznej w 2023 r.


 

Energia Polska, zgodnie z ww. Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 09.09.2023 roku, w rozliczeniach za 2023 r. z odbiorcami energii elektrycznej w gospodarstwach domowych będzie stosowała odpowiednią obniżkę należności za sprzedaną energię elektryczną w odniesieniu do każdego danego Punktu Poboru Energii, jeżeli odbiorcy ci spełnią co najmniej jeden z opisanych poniżej warunków. Obniżka ta będzie wynosić 12% iloczynu średniej ceny energii elektrycznej opublikowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na 2022 r. na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 07 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1704 i 1785)  oraz wolumenu energii wynoszącego 2523 kWh. Aby skorzystać z obniżki, odbiorca musi spełnić minimum jeden z poniższych warunków:

  1. w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy między 1 stycznia 2023 r. a dniem 30 września 2023 r. zmniejszył zużycie energii elektrycznej w Punkcie Poboru Energii do poziomu poniżej 95% zużycia energii elektrycznej tego odbiorcy w odniesieniu do tych samych trzech następujących po sobie miesięcy między dniem 1 stycznia 2022 r. a dniem 30 września 2022 r.

Przykład: łączne zużycie odbiorcy w Punkcie Poboru Energii za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec 2022 roku wynosiło 100 MWh. Zużycie tego samego odbiorcy w tym samym Punkcie Poboru Energii w kwietniu, maju oraz czerwcu 2023 roku wynosiło łącznie 94 MWh. W tym wypadku odbiorcy przysługuje obniżenie należności za rozliczenia energii zużytej pod adresem danego Punktu Poboru Energii w 2023 roku.

lub

  1. zweryfikował i potwierdził poprawność swoich danych znajdujących się w posiadaniu Energii Polskiej Sp. z o.o.

lub

  1. wyraził zgodę na otrzymywanie od Energii Polskiej Sp. z o.o. korespondencji, w szczególności faktur VAT, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub w dedykowanym do obsługi odbiorców portalu internetowym – Energy Portal,

lub

  1. wyraził zgodę na otrzymywanie od Energii Polskiej Sp. z o.o. informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez Energię Polską,

lub

  1. jest prosumentem energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,

lub

  1. złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (tj. oświadczenie o spełnianiu warunków do stosowania powiększonego limitu zużycia energii elektrycznej po „zamrożonej cenie energii”).

 

Jak i kiedy mogę zweryfikować swoje dane lub wyrazić zgody na otrzymywanie korespondencji lub informacji handlowych?

Wszyscy Klienci Energii Polskiej, będący odbiorcami energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, którzy spełniają minimum jeden z powyższych warunków, zostaną automatycznie objęci odpowiednią obniżką należności za sprzedaną energię elektryczną w odniesieniu do każdego danego Punktu Poboru Energii

Pozostałych Klientów w celu skorzystania z obniżki należności za energię elektryczną na podstawie pkt. 2,3 lub 4 powyżej prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta:

  • pod adresem bok@energiapolska.com.pl;
  • numerem telefonu: +48 71 715 28 94, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00;
  • lub poprzez odesłanie na adres: Energia Polska Sp. z o.o., al. Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław formularza, który otrzymają Państwo od Energii Polskiej w formie listownej.

Weryfikacji i potwierdzenia poprawności swoich danych lub wyrażenia zgód określonych w punktach 3 lub 4 powyżej należy dokonać do 31.10.2023 r.

W razie wątpliwości, nasza infolinia służy pomocą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 pod numerem telefonu: +48 71 715 28 94.