contact

Wrocław, dnia 07.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 02/11/2017


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01112017 – plik PDF Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 01112017 – plik PDF 

Zapytanie Ofertowe 02112017 – plik PDF 

Wynik postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 02112017

 

Wrocław, dnia 08.11.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/11/2017

w ramach projektu

„Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności firmy

ENERGIA POLSKA Sp. z o.o.

poprzez uzyskanie dostępu do rynku kapitałowego”

 

ENERGIA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 1. KASZTANOWA 5, 53-125 WROCŁAW

(„Zamawiający”)

 

Zaproszenie do składania ofert w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach

Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka”,
Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock
III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

ENERGIA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 1. Kasztanowa 5, 53-125 WROCŁAW

KRS: 0000488523, REGON: 022301032, NIP: 8992749052

 

 1. Miejsce publikacji ogłoszenia zamówienia

Strona internetowa Zamawiającego: www.energiapolska.com.pl oraz https://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420

Data zamieszczenia: 08 listopada 2017r.

 

 1. Tryb udzielania zamówienia i określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia

Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie ofertowe w trybie zachowania zasady konkurencyjności.

Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia:

CPV: 66171000-9 – Doradztwo finansowe

CPV: 79410000-1 – Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne,

CPV: 79411100-9 – Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej,

CPV: 79412000-5 – usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa obejmująca kompleksowe usługi doradcze, w zakresie przygotowania dokumentacji oraz analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze dłużnym (emisja obligacji) oraz wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku CATALYST, obejmująca:

 

1)     Teaser inwestycyjny, zawierający:

 1. informacje o działalności Spółki;
 2. informacje o potencjale rynkowym;
 3. opis przewag konkurencyjnych;
 4. potrzeby kapitałowe.

 

2)      Prezentację inwestorską, zawierającą:

 1. ogólny opis Spółki i jej działalności;
 2. profil biznesowy i otoczenie rynkowe;
 3. wybrane dane finansowe;
 4. wstępny harmonogram oferty i opis mechanizmów transakcji;
 5. wstępne parametry inwestycji;
 6. dane kontaktowe.

 

3)      Warunki Emisji Obligacji, zawierające:

 1. cel emisji obligacji,
 2. minimalna i maksymalna wielkość emisji obligacji,
 3. próg emisji obligacji, o ile zostanie ustanowiony,
 4. opis świadczeń Spółki z tytułu emisji obligacji,
 5. warunki wykupu obligacji,
 6. warunki wypłaty oprocentowania,
 7. informacje dotyczące zwoływania, odbywania i praw Zgromadzenia Obligatariuszy.

 

4)      Dokument ofertowy, zawierający:

 1. dokładny opis Spółki i jej otoczenia;
 2. opis historii Spółki;
 3. opis czynników ryzyka związanych z (i) działalnością oraz z otoczeniem, w którym działa Spółka, (ii) oferowanymi obligacjami, (iii) rynkiem kapitałowym oraz z notowaniem obligacji Spółki na rynku Catalyst,
 4. opis podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych, ze wskazaniem: organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji, daty i formy podjęcia decyzji o emisji, treści podstawy prawnej emisji obligacji,
 5. wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie Noty Informacyjnej oraz perspektywy kształtowania zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych,
 6. informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem dłużnymi instrumentami finansowym.

 

5)      Notę Informacyjną, zawierającą:

 1. określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości obligacji wprowadzanych do obrotu na rynku Catalyst,
 2. informacje o wynikach subskrypcji lub sprzedaży dłużnych instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku Catalyst,
 3. warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania dłużnych instrumentów finansowych,
 4. wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia (o ile zostało ustanowione) i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia.
 5. zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.

 

Przygotowane dokumenty będą stanowiły profesjonalną dokumentację na potrzeby pozyskania kapitału. Dokumentacja posłuży przeprowadzeniu emisji obligacji, w związku z ubieganiem się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku CATALYST. W trakcie realizacji usług Oferent będzie ściśle współpracować ze Spółką, zbierając i przetwarzając wszelkie potrzebne informacje do przygotowania ww. dokumentów.

 

 1. Wymagania wobec Oferenta

 

Kryteria formalne:

Weryfikacji podlegać będzie czy:

(i) Oferent jest Domem Maklerskim posiadającym zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych i figurować na liście domów maklerskich, publikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego

lub

(ii) Oferent widnieje w rejestrze Autoryzowanych Doradców, publikowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Kryteria merytoryczne:

Dodatkowej ocenie podlegać będzie spełnienie następujących wymagań dotyczących posiadanego doświadczenia i kompetencji:

 • posiadane doświadczenie Oferenta w zakresie pozyskiwania finansowania w formie emisji obligacji w latach 2016-2017,
 • posiadane doświadczenie Oferenta w przygotowaniu Dokumentów Informacyjnych lub Not Informacyjnych, o których mowa Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dla spółek, których obligacje zostały wprowadzane na Rynek Catalyst w latach 2016-2017;
 • posiadanie w zespole Certyfikowanych Doradców w Alternatywnym Systemie Obrotu,
 • obecność Oferenta na rynku zgodnie z datą rejestracji w KRS.

 

 

 

 1. Termin wykonania zamówienia

Nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. Szczegółowy termin wykonania zamówienia zostanie określony w zawartej umowie z Oferentem.

 

 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami

Tomasz Żołyniak – Prezes Zarządu

Email: biuro@energiapolska.com.pl

Tel.  +48 71 715 28 94

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty oraz okres jej ważności

Ofertę należy złożyć (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera, w siedzibie Zamawiającego) lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@energiapolska.com.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2017r. do godziny 13:00. Termin ważności oferty: co najmniej do dnia 30 kwietnia 2018r.

 

 1. Termin rozstrzygnięcia zapytania ofertowego

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi w dniu następnym po ostatecznym terminie składania ofert. Decyzja o wyborze Oferenta zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:  www.energiapolska.com.pl  oraz https://www.parp.gov.pl/zamowienia-1420

 

 1. Kryteria oceny ofert

Maksymalna liczba punktów za spełnienie wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Przy ocenie Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 

 – cena oferty – kryterium stanowi 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu ofertowym

 

Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

 

LC = CMIN/CO * 50 pkt.

 

Gdzie:

LC – liczba punktów za kryterium cena

CO – cena netto oferty

CMIN – najniższa cena netto oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

 

– kwalifikacje i doświadczenie Oferenta – kryterium stanowi 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu ofertowym

 

Liczba punktów w tym kryterium zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:

 

LD = DO/DMAX * 50 pkt.

 

Gdzie:

LD – liczba punktów za kryterium doświadczenie

DO – łączna liczba punktów zdobyta za spełnienie poszczególnych kryteriów

DMAX – największa liczba zdobytych punktów z oferty, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe

 

Sposób przydzielania punktów za kwalifikacje i doświadczenie Oferenta (D0), w poszczególnych kryteriach:

 1. Ilość przeprowadzonych przez Oferenta emisji obligacji w latach 2016-2017:

– 0 – 0 pkt,

– od 1 do 4 – 1 pkt,

– od 5 do 9 – 5 pkt,

– 10 i więcej – 10 pkt.

 1. Ilość sporządzonych przez Oferenta Dokumentów Informacyjnych lub Not Informacyjnych, na podstawie których wprowadzono obligacje spółek do obrotu na rynku Catalyst w latach 2016-2017:

– 0 – 0 pkt,

– od 1 do 4 – 1 pkt,

– od 5 do 9 – 5 pkt,

– 10 i więcej – 10 pkt.

 1. Ilość osób posiadających tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu, z którymi Oferent współpracuje na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej lub innej umowy o współpracy[1]:

– 2 osoby – 1 pkt,

– 3 osoby – 2 pkt,

– 4 osoby i więcej – 3 pkt.

 1. Obecność Oferenta na rynku zgodnie z datą rejestracji w KRS:

– krócej niż 2 lata – 1 pkt,

– od 2 do 3 lat – 2 pkt,

– 4 lata i więcej – 3 pkt.

 

Ocena końcowa danej oferty będzie liczona jako suma punktów (L) uzyskanych w poszczególnych kryteriach, zgodnie z poniższym wzorem:

 

L = LC + LD

 

Oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 1. Opis przygotowania oferty

 

 1. Oferenci zobowiązani są przygotować ofertę na załączonym formularzu oferty, zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 4. Zleceniodawca ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.
 5. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego zamówienia. Po wyborze Oferenta zostanie przekazana umowa warunkowa, zgodna z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
 6. Oferenci zobowiązani są do przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje przedstawione w ofercie każdorazowo na wezwanie Zleceniodawcy.
 7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
 8. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem upływu składania ofert. W toku badania i oceny oferty Zleceniodawca może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

 

 1. Warunki dodatkowe

 

 1. Warunkiem zawarcia umowy z wybranym Oferentem będzie podpisanie przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.1.5 ,,Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 oraz uzyskanie przez Zamawiającego pisemnej zgody Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na zlecenie oferentowi wykonania zamówienia.
 2. W przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie z Zamawiającym przez PARP, strony mają prawo rozwiązania niniejszej umowy. W takim przypadku Oferentowi nie będzie przysługiwało roszczenie odszkodowawcze względem Zamawiającego.

 

 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia

 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 5% akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. Pozostałe informacje

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej Zamawiającego.
 3. Oferent zobowiązany jest do udokumentowania spełnienia kryterium formalnego i merytorycznego.

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. Oświadczenie Oferenta

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

 

Oferent/ pieczątka:

…………………….. dn. ………………

 

Formularz oferty

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie usługi doradczej w ramach Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock
III Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020

 

 1. Informacje dotyczące Oferenta
Nazwa Podmiotu
NIP
REGON
Forma Prawna
Data rozpoczęcia działalności zgodnie
z dokumentem rejestrowym
Adres podmiotu
Województwo
Powiat
Gmina
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość
Telefon
Adres e-mail
Adres strony www

 

 1. Przedmiotem niniejszej oferty usługa doradcza obejmująca kompleksowe usługi doradcze, w zakresie przygotowania dokumentacji oraz analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze dłużnym (emisja obligacji) oraz wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu na CATALYST, obejmujące:

 

1) Teaser inwestycyjny,

2) Prezentację inwestorską,

3) Warunki Emisji Obligacji,

4) Dokument ofertowy,

5) Notę Informacyjną.

 

 1. Składam(y) ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym:

 

Lp. Nazwa zadania Kwota netto
1. Teaser inwestycyjny
2. Prezentacja inwestorska
3. Warunki Emisji Obligacji
4. Dokument ofertowy
5. Nota Informacyjna
SUMA NETTO
SUMA BRUTTO

 

 

 

 

 

 

 1. Oświadczam(y), że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

 

 1. Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu oraz posiadamy doświadczenie i zasoby niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia:

 

Lp. Kryteria formalne Tak/Nie Liczba
1. Wpis na listę Domów Maklerskich, publikowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, lub wpis do rejestru Autoryzowanych Doradców publikowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A  

 

Nie dotyczy

 

 

 

Lp. Kryteria merytoryczne Tak/Nie Liczba
1. Ilość przeprowadzonych przez Oferenta emisji obligacji w latach 2016-2017 (liczba emisji)
2. Ilość sporządzonych przez Oferenta Dokumentów Informacyjnych lub Not Informacyjnych, na podstawie których wprowadzono obligacje spółek do obrotu na rynku Catalyst w latach 2016-2017 (liczba dokumentów)
3. Ilość osób posiadających tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu, z którymi współpracuje Oferent (liczba osób)
4. Obecność Oferenta na rynku zgodnie z datą rejestracji w KRS (liczba lat)

 

Opis doświadczenia Oferenta, w odniesieniu do wskazanych kryteriów formalnych i merytorycznych
 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Oświadczam(y), że zapoznałem (liśmy) się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

 

 1. Zobowiązuję(jemy) się do przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje przedstawione w ofercie każdorazowo na wezwanie Zleceniodawcy.

 

 1. Oświadczam(y), że uzyskałem ( liśmy) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

 

 1. Zobowiązuję(jemy) się do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.

 

 1. Oświadczam(y), że przedstawiona oferta jest ważna do dnia 30 kwietnia 2018 r.

 

 1. Oświadczam(y), że zobowiązuję (-emy) się, w przypadku wyboru niniejszej oferty, do zawarcia umowy warunkowej, zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i ofercie w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

…………..…………………………

(czytelny podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Oferenta)

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oferenta

Nazwa Oferenta:

 

………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………

 

Adres siedziby Oferenta:

 

………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………

 

OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia na świadczenie usług doradczych na rzecz:

 

ENERGIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

w ramach:

 

Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka”, Poddziałania 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020,

 

oświadczam, że jako Oferent nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadania co najmniej 5% akcji,
 3. pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
 4. pełnomocnika,
 5. pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa:

– w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia

– w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

…………..…………………………

(data)

 

 

 

 

…………..…………………………

(czytelny podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Oferenta)

 

 

[1] Oferent wygrywający zobowiązany będzie do przedstawienia sprawozdania z działalności Autoryzowanego Doradcy w roku 2016, potwierdzającego ilość zatrudnionych Certyfikowanych Doradców